Koordinátori feladatok

Vállaljuk az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során a rendeletekben meghatározott koordinátori feladatok ellátását.
 
Amikor terveznek egy épületet, a kivitelezési tervdokumentációnál figyelembe kell venni a munkavédelemre vonatkozó szabályok meghatározott előírásait. Figyelembe kell venni a különböző munkafolyamatokat és munkaszakaszokat, meg kell határozni a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, a kivitelezés során koordinálni és ellenőrizni kell. 
 
A koordinátor feladatai a tervezési munkák során:
 • a tervezésre kerülő létesítmény munkavédelmi, munkaegészségügyi követelményeinek a meghatározása: a koordinátor összeállítja azoknak a jogszabályoknak a jegyzékét, amit a tervezés során be kell tartani.
 • a tervezési folyamatban ellenőrzi a követelmények teljesítését a felsorolt jogszabályok alapján (ez a gyakorlatban elég ritkán valósul meg).
 • összeállítja azt a dokumentációt, amelyik az egészség és biztonságra vonatkozó adatokat, információkat tartalmazza.
 • összehangolja a megelőzés és a biztonság alapelveinek megvalósítását.
 • ütemtervet készít (megállapítja az egyszerre és az egymás után végezhető munkák, munkafázisok elemeit, meghatározza az előre látható kivitelezési időtartamokat).
Az ütemterv azért fontos, hogy a különböző veszélyességű munkák egymástól elhatárolásra kerüljenek:
 
  1.) veszélytelen munkák: nincs különösebben összefüggésben a többi munkával, nem veszélyeztetnek vele mást.
  2.) olyan munkák, amit egymás mellett lehet végezni, de ezek összehangolást, figyelmet igényelnek.
  3.) koordinálást igénylő, fokozottan veszélyes munkák. A munka végzésének időtartama alatt a helyszínen más,
       idegen személy nem tartózkodhat. Ilyen, pl. az állványépítés és bontás, különböző földmunkák, stb.
 
A koordinátor feladatai a kivitelezési munkák során: 
 • a munkák összehangolása a munkavállalók biztonságának érdekében.
 • a tervező által készített biztonsági és egészségvédelmi terv felülbírálása és indokolt esetben kiegészítés készítése.
 • az építési munkahelyen betartásra kerüljön az egyidejűleg, illetve egymás után munkát végző vállalkozások munkája.
 • a kivitelezési munkafolyamatok ellenőrzése és összehangolása.
 • intézkedést kell tenni arra, hogy az építési munkahelyre csak azok a személyek lépjenek be, akik erre jogosultak. 
Kötelező biztonsági és egészségvédelmi tervet készíteni:
 • ha veszélyes munkát végeznek (nagyságrendtől függetlenül) (ezek a munkák a 4/2002. 2.sz mellékletében).
 • amelyik munkára bejelentési kötelezettséget kell teljesíteni, a területileg illetékes kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége felé. A bejelentés feltételei: 
 - ha 20 főt meghaladó létszám,
 - 30 napnál tovább végez munkát,
 - és a munka volumene meghaladja az 500 embernapot (kb. 5.000.000 Ft-ot meghaladó költségvetésnél).
 
Törvényi hivatkozás: 
 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
 
Az előkészítés általános alapelvei:
 • 6. § (1) A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat.
 • (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek
 • a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát;
 • b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.
A koordinátor feladatai:
 • 7. § A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők:
 • a) koordinálja a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását;
 • b) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet;
 • c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében;
 • d) összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen:
 • da) a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását,
 • db) a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását.
 • 8. § A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők:
 • a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a 10. §-ban meghatározottakat, továbbá a 6. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák;
 • b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjában meghatározott dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit;
 • c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra;
 • d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása;
 • e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.